Elmontage EL AB
Din lokala partner inom el, tele, larm och data sedan 1950
Verksamhetsplan


Kvalitetspolicy
Elmontage EL AB skall uppfylla kundens krav, förväntningar och behov. Det förutsätter att vi genomför installationstjänster och levererar produkter med rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt antal och till rätt pris.

Vi satsar på ett totalt nollfelstänkande vilket innebär att varje medarbetare alltid strävar efter att förbättra kvaliteten på eget arbete.

Verksamhetssystem
Vårt verksamhetssystem bygger på ISO 9001 och belyser bland annat:
-
projektgenomgång (inklusive samordning med övriga entreprenörer)
- dokumenthantering (arbetshandlingar, ritningar)
-
inköp (allmänna leveransbestämmelser för elektriskt material används i tillämpliga delar)
- installationsprocessen (arbetsberedning)
-
kontroll och provning (normala kontroller, särskilda kontroller och slutavsyning)
- behandling av avvikande produkter
-
utbildning (yrkesutbildade elektriker utför arbetet)

Arbetsmiljöpolicy
Elmontage EL AB:

 • vill genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete uppnå ett säkert och trivsamt företag utan
  arbetsplatsolyckor och yrkesskador.
 • skall erbjuda varje anställd en arbetsplats som till fullo överensstämmer med gällande
  arbetsmiljölagar och tillhörande föreskrifter.
 • skall erbjuda en bra arbetsmiljö med goda fysiska  och psykosociala förhållanden.
 • skall utreda eventuella arbetsskador och ha ett aktivt rehabiliteringsarbete.
 • skall fortlöpande undersöka arbetsmiljöriskerna i vår verksamhet och vidta nödvändiga
  och lämpliga åtgärder.
 • strävar efter en öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda för att ge anställda
  möjlighet att arbeta i en trevlig miljö och att utvecklas i sitt arbete.

Miljöpolicy
Elmontage EL AB skall miljöanpassa företagets verksamhet så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt samt ekologiskt motiverat genom att:

 • välja leverantörer som tillhandahåller varor och tjänster som uppfyller miljökriterier.
 • välja leverantörer som omhändertar restprodukter på ett miljömässigt sätt.
 • minska energianvändningen i lokaler samt vid transporter.
 • ha resurssnåla rutiner i arbetsprocessen.
 • använda förbrukningsmaterial och utrustning med omdöme.
 • leva upp till kraven i lagar och förordningar som berör miljön.
 • i vår rådgivande roll föreslå lösningar som ger mindre miljöpåverkan.
Välkommen till ElmontageOm ElmontageTjänsterServiceVerksamhetsplanLänkarKontakta oss